Make Up: Amy. Hair: Sherri

Make Up: Amy. Hair: Melanie 

Bridal Portfolio

Make Up: Amy. Hair: Nikki